Hatuniye Camii

-Mehmet Tektaş'tan-

Hatuniye Mahallesinde, Yeşilırmak’ın sol kıyısındadır. Şehzade Ahmet’in annesi, II.Beyazıt’ın eşi Bülbül Hatun (Ö.1515) tarafından yaptırılmıştır.
Cami dikdörtgen plâna göre yapılmıştır. Orta kısımda bulunan iki payenin duvarlarla birleştirilmesi sonucunda, iç mekan altı bölüme ayrılmıştır. Yan yana iki kubbenin örttüğü orta bölüm, yanlara göre daha büyük ve daha yüksektir. Yanlar ise çapraz tonozla örtülüdür.
Son cemaat yerinin de üzeri beş kubbe ile örtülüdür. Moloz taştan yapılmış olan beden duvarlarının sadece kuzey cephesi farklı bir görünüşe sahiptir.Tuğladan yapılmış olan minaresi tek şerefelidir.
"Sıbyan mektebi, çeşme, hamam ve imaret ile birlikte Yeşilırmak’ın sol kenarında yer almaktadır. Kuzeyde yuvarlak kemerli kapıdan girilen avlunun sağında sivri kemerli bir niş içerisinde çeşme, sivri tonozlu bir helâ, hamam ve dikdörtgen plânlı cami bulunmaktadır. Cami arka arkaya aynı eksende yer alan boyutları farklı iki dikdörtgen kargir payeye oturan iki küçük kubbe ve yanlarında daha alçak ikişer çapraz tonoz ile örtülü mekânlardan oluşmaktadır. Orta bölüm yanlara göre proporsiyon yönünden daha büyük ve daha yüksektir. Kuzeydeki beş bölümlü son cemaat yerinin üzeri kubbe ile örtülüdür. Ortadaki kubbeye tromplarla yanlarda yer alan kubbelere pandantiflerle geçiş yapılmıştır. Kirpi saçak ile son bulan son cemaat yerindeki kubbelerin sadece orta bölüm üzerindeki sekizgen kasnaklı diğerleri kasnaksızdır. Son cemaat yerinin orta bölümü aynı zamanda caminin cümle kapısına geçiş teşkil eder. Üç yönden silmelerle çevrelenen cümle kapısı, Bursa kemerli bir niş şeklinde düzenlenmiştir. Kapı açıklığının iki yanında, silmelerle çevrelenen birer mihrabiye nişi yer almaktadır. Minare, sağda camiye bitişik konumdadır. Girişi caminin içinden yapılmaktadır. Sekizgen kaide üzerinde yükselen çokgen gövdeli, tek şerefeli bir minaredir. Yan duvarlarda alt ve üstte yer alan iki, güneyde mihrabın her iki yanında mazgalvari iki, üstte beş, kubbelerde bulunan dört pencere iç mekânı aydınlatmaktadır. Mihrap, mukarnas kavsaralı ve yağlı boya ile boyalıdır. Minber, oyma tekniğinde geometrik geçme motifleriyle süslüdür. İbadete açıktır. Kubbe iç yüzeyinde ve pencere kenarlarında görülen kalem işi süslemeler daha geç dönemde yapılmıştır. İnşa malzemesi, kapı ve son cemaat yeri sütunlarında mermer olup diğer kısımlarda kesme taştır." -Naciye Altaş'tan-

Hiç yorum yok: