Mihri Hatun

1460 - 1506
Babası, Belâyı mahlâsıyla şiirler yazan Kadı Mehmed Çelebi bin Yahya'dır. Şiirlerinden, iyi bir öğrenim gördüğü, Arapça ve Farsça bildiği anlaşılmaktadır. Yaşamı Amasya'da geçmiş ve hiç evlenmemiştir. II. Bayezid'in oğlu Şehzade Ahmed'in Amasya'da sancakbeyi olduğu yıllarda sanatçı ve bilim adamları arasında yer aldığı söylenir. Dönemine göre oldukça yalın bir dil örgüsü kurduğu gazellerinde fazla süs ve abartma yoktur. Dîvân şiirinin kurallarına ve mazmunlarına bağlı kaldığı yapıtlarında aşk, ayrılık, vuslat gibi konuları işlemiştir. Şiirlerinde Necati'nin etkisi görülür ve ona birçok nazire yazmıştır. Öldüğünde II. Bayezid tarafından yaptırılan ve Sevadiye namıyla anılan Halveti tekkesinin türbesine, dedesi Pir İlyas'ın yanına defnedilmiştir. Aşık Çelebi'ye göre 1506 yılında, başka kaynaklara göre ise 1509'dan sonra ölmüştür. Bilinen tek yapıtı, Dîvân'ıdır. Yapıtın başında, mesnevi tarzında bir "tazarrunâme" yer alır. Eser, 1964-6 Moskova'da SSCB Bilimler Akademisi Asya Halkları Enstitüsünce bastırılmıştır. İstanbul Üniversitesi, Süleymaniye ve Millet kütüphanelerinde üç nüshası bulunmaktadır. Mihrî Hatun'un yaşamı ve şiirleriyle ilgili olarak geniş bir çalışma, şair Sennur Sezer tarafından yapılmıştır
GAZEL
Hâbtan açtım gözüm nâgâh kaldırdım seri
Karşımda gördüm durur bir mah-çehre dilberi
Taliim sa'd oldu yahut kadre erdim galiba
Kim mahallem içre gördüm gece doğmuş Müşteri
Nur akar gördüm cemâlinden eğerçiı zâhirâ
Kendisi benzer Müselmana libası kâfiri
Gözümi açıp yumunca oldu cesmimden nihân
Şöyle teşhis eyledim kimya melektir ya peri
İrdi çün âb-ı hayata Mihrî ölmez haşredek
Gördü çün şeb zulmetinde ol iyan İskenderi
Uykuda açtım gözümü, ansızın basımı kaldırdım.
Karşımda durur gördüm bir ay yüzlü güzeli.
Şansım döndüya da nurlandım galiba,
Mahallemde gece Müşteri yıldızının doğduğunu gördüm.
Yüzünden nur akar gördüm ise de,
Kendisi benzer Müslümana, giysisi ise kâfire.
Gözünü açıp yumunca gözümün önünden kayboldu,
Anladım ki, o,ya melektir ya da peri.
Mihrî ölümsüzlük suyuna kavuştuğu için artık, sonsuza dek ölmez.
Gördü çünkü o karanlık gecede apaçık İskender'i.

Hiç yorum yok: