Tâcî Bey

Osmanlı şairlerinden olup, Amasyalıdır. İlim tahsili için Bağdad'a gitmiş, Cafer Bermekî'nin Bağdad'ın doğusunda yer alan sarayına intisap etmiştir. Asıl adı belli değildir. Hattat olan büyük oğlu Cafer Çelebi de bu makalede yer almaktadır. Küçük oğlu Mehmet Sadi de şiir ve inşada adını duyurmuş kıymetli bir şahsiyettir.
Hüsn-i hattı Şeyh Hamdullah Agâh ile birlikte meşk eden Tâcî Bey, Sultan II. Bayazıt'ın Amasya'da bulunduğu yıllarda defterdarlığını yapmıştı. Elli dört yaşında iken “dayf” فيض” kelimesiyle ifade edilen 890/1485 yılının muharrem ayında vefat etmiştir.
Tâcî Bey hakkında Beyânî tezkiresinde ve Âlî'nin Künhü'l-Ahbâr'ında da bilgi verildiğini tesbit etmemize rağmen, bu kaynaklara uluşma imkanımız olmamıştır.
Göz yaşlı gönül zülf-i perîşanlar içinde
Kaldım bu şeb-i târda bâranlar içinde
beyti kaynaklarda şiirine örnek olarak gösterilmektedir.

Hiç yorum yok: