Meşâhîr-i Emvât-ı İslâmiye (1888 Sivas Salnamesinden)

Amasya'da Sülâle-i Celile-i Osmâniye Şehzâde gânından kaç zâtın mevâki'-i ma'lûmede medfûn olduğu ma'lûm ise de esâmisi tahkîk olunamadı. Sülâle-i Selçûkiyye'den Kılıç Arslan-ı Evvel ve Vüzerâ-yı Selâçika'dan Mûîniddin Pervane Amasya'da medfun olup müşârün-ileyh Müîniddin Cengizîler tarafından şehid edilmiş ve cesedleri mumyalanarak türbe-i mahsûsuna vaz olunmuş ve el-an kadîd olduğu halde mevcût bulunmuş olduğundan ziyaret olunmaktadır. Ziyaretgâh-ı mezkûrda daha üç tane kadîd-i insani bulunup bunların şehid-i müşârün-ileyh etbaından oldukları ba'zı eserde görülmüştür. Ve Ehlil Allah-ı Kirâm'dan Akşemseddin Hazretleri'nin babası Hamza-i Şamî Kuddus-ı Sırrehulbâns Bâri ve Müftî'l Sakilîn Ahmed Şemseddin Efendi Hazretleri'nin cedleri Kemal Paşa ve Şeyh Sadreddin'in Hülefasından Pir İlyas Aliyye'r Rahmeti'l Rabbi'n Nâs ve damatları Şeyh Abdurrahman ve Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri'nin mahdûmları Seyyid Yahya ve Ravza-i Kasım Kitabı'nın müellifi Mehmed Muhîddin Efendi'nin pederleri Kasım Efendi ve Mühezzine'l Fıkıh kitabının müellifi Kazâyı'l Kuzât Amasyalı Muslihiddin Efendi ve Pir îlyas Efendi Hazretleri'nin Halifesi Şeyh Zekeriya Efendi ve Mevlânâ Habibü'l Ömriye'l Halveti'1 Kirmani Kuddus-i Sırra'1 Âlî
ve Torumtay Paşa ve Meşâyih-i Kirâmdan Hacı İlyas ve müellifinden Akdağlı Abdullah Efendi ve Mevlana Şeyh İsmail Şirvanî ve Meşâyih-i Kirâmdan Hicabi Baba ve Şeyh Hüsâmeddin Efendi ve Fahredddin Cevheri ve Şeyh Sa'dî ve Horasanî Hamza Bey Hazreti Amasya'da ve civârında mevâki'-i mahsûselerinde medftin olup ekserisi muhaddisînden ve müellifinden oldukları ve Ashab-ı Keşf ve Kerâmâtdan bulundukları cihetle medfenleri ziyaretgâh-ı enâmdır. Amasya öteden beri [235. sayfa]
zevât-ı meşhûreye mekarre olmuş ve müteaddid darü'l tedrisleri bulunmuş ve oradan pek büyük zatlar yetişmiş olduğundan daha pek çok zevat-ı meşhûre medfenleri var ise de cümlesinin tahkik-i ta'dadı kâbil olamadı.

Hiç yorum yok: